DAHˬ BEH DUˬ

Nui saˇ oꞈ luꞈ-uˇ

Nui saˇ oꞈ luꞈ-uˇ lehˇ Aˬkhaˬ sahˬ boꞈ dehˬ qhahˬ -ahˇ neh dawˬ chawˬ phuˬ ma. Website heu hmˬ baˬ da neh miˇ qhahˬ doe ni jawˇ-eu Aˬkhaˬ tsawˇ jeuˬ deuˬ hawˇ-eu, Aˬkhaˬ tsawˇ jeuˬ-euˬ gaˇ kawˆ dzaw geuꞈ mawꞈ-eu yawˬ ghaˬ na luꞈ-euˬ ghaˇ duˬ gaˇ dahˇ tsoeˬ tehꞈ-a lehˇ noeˬ htmˬ-eu ma. Website heu hmˬ laꞈ qhoeˇ, Aˬkhaˬ tsawˇ jeuˬ-euˬ gaˇ kaw ˆ , dawˬ daˬ, dawˬ oeˇ , dawˬ chaˇ , aˇ baˇ , guiˬ lahˬ saꞈ laˇ phaw taꞈ leˇ-eu sahˬ boꞈ phaˇ dmˬ , yaw muiˬ jawˇ saˇ doˇ-eu , Aˬkhaˬ sahˬ boꞈ dzaw-eu phaˇ dmˬ hawˇ-eu nui jeˬ qawꞈ ni ahˇ-eu meh. Sahˬ boꞈ myaˆ phyawˬ heu deuˬ laꞈ qhoeˇ yuˇ daˆ htaˬ-euˬ yawˬ jeˬ na luꞈ-ahˇ qhaˇ gheh nya-eu loꞈ-ehˇ yaw sahˇ deuˬ-ahˇ shaˇ-awˇ zmˬ htaˬ-euˬ ma. Nui ma keuˆ qawꞈ, laꞈ jeh maˬ miˇ-eu miˇ neh yaw sahˇ ghaˬ-ahˇ maˬ ngehˬ chawˬ keuˆ nya-ehˇ zmˬ htaˬ-euˬ yawˬ jeˬ na luꞈ ghaˇ duˬ iˬ baˇ htaˬ htaˬ nehˬ laꞈ lehˇ shaˇ-eu ma. Website heu hmˬ-aˬ, yawˬ ha ghaˇ duˬ aˇ phoeˬ za ni mˇ htaˬ-euˬ maˬ ngeuˇ-eu miˇ neh, yawˬ ghaˬ na luꞈ ghoˆ shaw nehˬ laꞈ tehꞈ-a lehˇ qawꞈ jah-eu ma. Muiˬ-eu uˬ taꞈ-ehˇ muiˬ-awˇ guiˬ lahˬ baw ni nui noeˬ nui duˇ biꞈ laꞈ-awˬ lehˇ qawꞈ shaˇ mawꞈ miˇ-a. Nui noeˬ nui duˇ biꞈ mawꞈ naˇ, Website heu hmˬ-euˬ Email -ahˇ boꞈ ahˇ laꞈ nya meh. Website heu hmˬ-ahˇ laˇ keuˆ-euˬ yawˬ ghaˬ na luꞈ-ahˇ guiˬ lahˬ huiˬ ma.

Mui-awˇ dzaw ma

Aˬkhaˬ sahˬ boꞈ dzaw-eu game

Aˬkhaˬ sahˬ boꞈ yaw byawˬ byawˬ-ehˇ dzaw ma.

Verse of the day

Naw maꞈ-ahˇ dawˬ heu dawˬ biꞈ-eu ma. Ngaˇ naw maꞈ-ahˇ gaˬ-eu loꞈ-ehˇ, naw maꞈ htiˬ ghaˬ htiˇ ghaˬ gaˬ-awˬ.

Yoˇhaˬ 15:12

Nui gaˬ dawˬ chaˇ

Sahˬ boꞈ phaˇ dmˬ

Mehˬgaˬzinˇ

Aˬkhaˬ sahˬ boꞈ dzaw-eu phaˇ dmˬ

Jawˇ saˇ doˆ-eu phaw

Iˬ nah kha dzaˬ kha dawˇ gaˇ zmˬ- eu jaˆ ghaˬ aˇ  naˆ ni guˆ laˇ phaˬ- ehˇ gheh-eu nawˇ siˬ nya ma loˇ
View
2.7 MB

Iˬ nah kha dzaˬ kha dawˇ gaˇ zmˬ- eu jaˆ ghaˬ aˇ naˆ ni guˆ laˇ phaˬ- ehˇ gheh-eu nawˇ siˬ nya ma loˇ

ABC Dzawˇ gaˬ-eu seuˬ ghaˬ

Dawˬ oeˇ/Dawˬ daˬ/Zaˬ nyiˬ zmˬ dawˬ

Kha li zaˬ sahˬ boꞈ

Application

Aˇ baˇ

Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.