Muiˬ-eu aˇ baˇ

AkhaPaˬsaˇ zaˬ guˬ Aˬkhaˬ laꞈ cheuˬ

Aˬjoˆ-ehˇ khuˇ la

 

Yawˬ jawˇ na luꞈ uˬ yehˇ maˬ yehˇ-a.

Oeˇ mˇ baˇ gaˇ Paˬsaˇ-euˬ aˬ buˇ aˬ li deuˬ

Na baˬ hawˇ-eu Ta chiˬleˇ Aˬkhaˬ zaˬ miˬ

ˍ

Iˇ phuˬ