Ja cheuˬ-eu dawˬ chaˇ (MP4)

Aˬkhaˬ dawˬ neh chaˇ htaˬ-euˬ Miˬ yehˇ-ahˇ ja cheuˬ-euˬ chaˇ dawˬ naˇ haˬ-awˇ Miˬ yehˇ-ahˇ htiˬ kawˆ loꞈ-ehˇ chaˇ-awˇ ja cheuˬ beuˇ.

Share