ကျမ်းစာ

ရှင်မဿဲ
ခရစ်၀င်ကျမ်း
ရှင်မာကု
ခရစ်၀င်ကျမ်း
ရှင်လုကာ
ခရစ်၀င်ကျမ်း
ရှင်ယောဟန်
ခရစ်၀င်ကျမ်း
တမန်တော်၀တ္ထု ရောမဩ၀ါဒစာ ကောရိန္သုဩ၀ါဒစာ
ပဌမစောင်

ကောရိန္သုဩ၀ါဒစာ
ဒုတိယစောင်

ဂလာတိဩ၀ါဒစာ ဧဖက်ဩ၀ါဒစာ

ဖိလိပ္ပိဩ၀ါဒစာ

ကောလောသဲဩ၀ါဒစာ
သက်သာလောနိတ်
ဩ၀ါဒစာပဌမစောင်
သက်သာလောနိတ်
ဩ၀ါဒစာဒုတိယစောင်
တိမောသေဩ၀ါဒစာ
ပထမစောင်
တိမောသေဩ၀ါဒစာ
ဒုတိယစောင်
တိတုဩ၀ါဒစာ ဖိလေမုန်ဩ၀ါဒစာ

ဟေဗြဲဩ၀ါဒစာ

ရှင်ယာကုပ်ဩ၀ါဒစာ
ရှင်ပေတရုဩ၀ါဒစာ
ပဌမစောင်
ရှင်ပေတရုဩ၀ါဒစာ
ဒုတိယစောင်
ရှင်ယောဟန်ဩ၀ါဒစာ
ပဌမစောင်
ရှင်ယောဟန်ဩ၀ါဒစာ
ဒုတိယစောင်
ရှင်ယောဟန်ဩ၀ါဒစာ
တတိယစောင်
ရှင်ယုဒ ဗျာဒိတ်ကျမ်း